Sıkça Sorulan Sorular

Faktoring Nedir?

Faktoring Nedir?

Faktoring, mal veya hizmet satışından doğmuş veya doğacak alacakları temlik alarak satıcı firmaya garanti, tahsilat ve/veya finansman hizmetlerinden en az birinin sunulduğu finansal bir enstrümandır.

Faktoring'in Sunduğu Hizmetler Nelerdir?

Faktoring'in Sunduğu Hizmetler Nelerdir?

Finansman, garanti ve tahsilat olmak üzere üç hizmet türü olup, müşteri ile yapılan anlaşmaya göre üç hizmetten birlikte ya da ayrı ayrı olarak yararlanılabilmektedir. Söz konusu hizmetler aşağıda kısaca özetlenmiştir.

Finansman: Vadeli alacakların belli bir oranının vadesinden önce ön ödeme olarak müşteriye (satıcı firmaya) ödenmesidir.

Garanti: Alıcı firmanın ödeme güçlüğüne düşmesi durumunda, sözkonusu alacağın garanti edilmesi, borçlunun ödememe riskinin Faktoring Şirketi tarafından üstlenilmesidir.

Tahsilat: Alacakların vadesinde tahsilatının ve takibinin yapılarak müşteriye raporlanması, alacakların yönetimi şeklinde özetlenebilir.

Kimler Faktoring Hizmetlerinden Yararlanabilir?

Kimler Faktoring Hizmetlerinden Yararlanabilir?

Mal ve/veya hizmet üreten ve ticaretini yapan tüm tüzel ve gerçek kişi tacirler faktoring hizmetlerinden yararlanabilir.

Faktoring İşlemlerinin Daha Yoğun Olarak Gerçekleştirildiği Belli Bir Sektör Var Mıdır?

Faktoring İşlemlerinin Daha Yoğun Olarak Gerçekleştirildiği Belli Bir Sektör Var Mıdır?

Hayır. Genel olarak tüm sektörler için faktoring hizmeti verilmektedir.

Hangi Alacaklar Faktoring İşlemleri için Uygun Değildir?

Hangi Alacaklar Faktoring İşlemleri için Uygun Değildir?

Genel olarak yatırım malları, kolay bozulabilen ürünler ve faturasız alacaklar faktoring işlemine uygun değildir.

Faktoring İşlem Maliyetleri Nelerdir?

Faktoring İşlem Maliyetleri Nelerdir?

Temel olarak üç tür maliyet vardır:

Faktoring Faizi: Finansman hizmetinden yararlanılması durumunda oluşan maliyettir. Yapılan işlemin türü ve günün koşullarına göre belirlenir.

Faktoring Komisyonu: Temlik alınan alacaklar üzerinden hesaplanan ve işlem hacmine, alacağın vadesine göre değişen bir maliyettir.

İşlem Masrafları: EFT, havale, çek-senet, dosya masrafı gibi masraflardır.

Kabil-i Rücu ve Gayri Kabil-i Rücu Faktoring Ne Demektir?

Kabil-i Rücu ve Gayri Kabil-i Rücu Faktoring Ne Demektir?

Kabil-i rücu faktoring, faktoring şirketinin alacağın ödenmeme riskini üstlenmediği faktoring şekli olup bu modelde finansman ve tahsilat hizmeti verilir. Alacakların ödenmemesi durumunda faktoring şirketinin satıcı firmaya rücu etme ve yapılan ön ödemeyi talep etme hakkı bulunur. Gayri kabil-i rücu faktoring ise başta belirlenen limitler ve şartlar çerçevesinde, alacağın ödenmeme riskinin faktoring şirketince üstlenilmesidir.

Faktoring İşlemlerinde Ön Ödeme Oranı Nedir?

Faktoring İşlemlerinde Ön Ödeme Oranı Nedir?

Ön ödeme oranı temlik edilen alacakların vadesi, işlem hacmi ve alacakların kredibilitesine bağlı olarak belirlenir.

Faktoring İşlemleri İçin Finansman Limiti Sınırı Var Mıdır?

Faktoring İşlemleri İçin Finansman Limiti Sınırı Var Mıdır?

Hayır. Faktoring işlemleri için herhangi bir alt veya üst tutar sınırı bulunmamaktadır. Temlik edilecek alacağın kalitesi finansman limitinin belirlenmesinde önemlidir. Her halükarda kullandırım tutarı, ibraz edilen toplam fatura bedelini aşmayacaktır.

Faktoring Hizmetlerinden Yararlanılabilmesi İçin Müşteri Tarafından Faturanın Düzenlenmiş Olması Gerekli Midir?

Faktoring Hizmetlerinden Yararlanılabilmesi İçin Müşteri Tarafından Faturanın Düzenlenmiş Olması Gerekli Midir?

İlgili mevzuat uyarınca, faktoring alacaklarının bir mal veya hizmet satışından doğmuş veya doğacak olduğu fatura veya benzeri belgelerle tevsik edilmelidir.

Müşterilerin Yurtdışı Alıcılardan Olan Alacakları İçin Faktoring İşlemleri Nasıl Garanti Sağlar?

Müşterilerin Yurtdışı Alıcılardan Olan Alacakları İçin Faktoring İşlemleri Nasıl Garanti Sağlar?

Yurtdışı muhabir firmalardan temin edilen garanti limitleri kapsamında, mal ve/veya hizmet satılan alıcı firmaların mali güçlüğe düşmelerinden kaynaklanacak ödeyememe riski üstlenilmektedir.

İhracat Faktoringi İşlemleri Hangi Satış Şekillerini Kapsar?

İhracat Faktoringi İşlemleri Hangi Satış Şekillerini Kapsar?

Garanti hizmetinin sunulduğu yurtdışı faktoring işlemlerinde mal mukabili ihracattan kaynaklanan alacaklar söz konusudur.

Alacakların Vadesi Ne Olmalıdır?

Alacakların Vadesi Ne Olmalıdır?

Genel olarak 120 güne kadar vadeli alacaklar için faktoring işlemi yapılabilir ancak daha uzun vadeler için çalışma şartları faktoring şirketlerince değerlendirilebilir.

Faturalı Alacağa Konu Malın İstenilen Kalite Standartlarına Uygun Olmaması Gibi İhtilaf Durumlarında Garanti Ortadan Kalkar Mı?

Faturalı Alacağa Konu Malın İstenilen Kalite Standartlarına Uygun Olmaması Gibi İhtilaf Durumlarında Garanti Ortadan Kalkar Mı?

Garantinin ortadan kalkmasında en önemli sebeplerden biri malın istenilen kalite standartlarında olmaması veya alıcı tarafından talep edilen maldan farklı bir malın gönderilmiş olmasıdır. Bunun yanında limit tahsis şartlarının yerine getirilmiş olması, uluslararası faktoring kurallarına uyma, alıcı firma ile yapılan sözleşme ya da sipariş koşullarına uyum garantinin geçerliliği ve devamı için zorunludur.

İthalatçı Firmalar Yurtdışından Olan Mal ve/veya Hizmet Alım İşlemlerini Faktoring Konusu Yapabilirler Mi?

İthalatçı Firmalar Yurtdışından Olan Mal ve/veya Hizmet Alım İşlemlerini Faktoring Konusu Yapabilirler Mi?

Evet. Yurtiçinde yerleşik ithalatçı firma tarafından ithal edilen malın gümrüğe ulaşması ile birlikte fatura bedeli faktoring şirketi tarafından ihracatçıya ödenir ve belirlenen vadede ithalatçı firmadan tahsil edilir. Bu suretle, ithalatçı firma hem peşin alım avantajlarından yararlanır hem de kendisine ödeme için bir vade tanınmış olur.

Faktoring İşlemleri İçin Ne Tür Vergiler Uygulanmaktadır?

Faktoring İşlemleri İçin Ne Tür Vergiler Uygulanmaktadır?

İhracat faktoringi ürününde müşteri her türlü vergiden muaftır. Bunun dışındaki tüm ürünlerde; alınan faiz, komisyon gibi gelir kalemleri üzerinden %5 oranında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) tahsil edilir.

İş Faktoring A.Ş.’nin Hem Yurtiçi Hem de Uluslararası Faktoring Alanında Diğer Faktoring Şirketleriyle Olan Bağlantısı Nasıl Kurulmaktadır?

İş Faktoring A.Ş.’nin Hem Yurtiçi Hem de Uluslararası Faktoring Alanında Diğer Faktoring Şirketleriyle Olan Bağlantısı Nasıl Kurulmaktadır?

İş Faktoring A.Ş. Finansal Kurumlar Birliği ve Factors Chain International (FCI)’ın aktif bir üyesi olup, söz konusu kuruluşlar faktoring şirketleri arasında bilgi alışverişini sağlayan ve gerekli düzenlemeleri yapan başlıca kuruluşlardır.

Faktoring Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarını Düzenleyen Bir Yönetmelik Mevcut Mudur?

Faktoring Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarını Düzenleyen Bir Yönetmelik Mevcut Mudur?

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Esasları Hakkında Yönetmelik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 24 Nisan 2013 tarih ve 28627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, 6361 sayılı Yeni Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda düzenlenmiş olan kapsam, tanımlar ve kuruluş usulleri gibi çeşitli hükümlere ilişkin açıklık getirmektedir.

Banka İştiraki olan Bir Faktoring Şirketi ile Çalışmanın Avantajları Var Mıdır?

Banka İştiraki olan Bir Faktoring Şirketi ile Çalışmanın Avantajları Var Mıdır?

Evet. Banka iştiraki olan faktoring şirketleri güçlü finansal yapıları, kurumsal çalışma prensipleri, uzman kadroları ve yaygın şube ağları sayesinde müşterilerine hızlı, rekabetçi ve en iyi hizmeti sunmayı hedeflerler.

Faktoring İşlemleri Müşterilerin Bilançolarına Nasıl Etki Eder?

Faktoring İşlemleri Müşterilerin Bilançolarına Nasıl Etki Eder?

Müşterilerin vadeli satışlarından doğan alacakları faktoring işlemi ile nakde çevrileceğinden likidite oranı artar. Faktoring işlemi bankalardan kredi kullanımının aksine bilançonun pasifinde banka borçları arasında yer almayarak borç / öz kaynak oranını olumlu etkiler. Yapılan faktoring işleminin gayri kabil-i rücu olması halinde işlem ticari alacaklardan çıkartılarak hazır değerlere ekleneceğinden müşteriler daha likit bir bilançoya sahip olurlar.